Gencat - Departament de la Presidència

Mesures de caràcter social en l'àmbit de la cultura

Objeto del programa

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID- 19

Beneficiarios de la ayuda

Persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

  • Ésser més gran de divuit anys.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte aliè, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l'any 2020.
  • El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l'import de 18.885 euros.

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Más información

  • Bases: Capítol II del DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. (DOGC Núm. 8263 - 4.11.2020)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.