ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers

Objeto del programa

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers per a l'execució del pla d'actuacions anual destinat a donar resposta als reptes del clúster, així com l'actualització dels mateixos.

Beneficiarios de la ayuda

Els clústers amb acreditació vigent dins el marc de l'acreditació de Clústers per al període 2021-2023 i que hagin complert amb totes les obligacions establertes a la Resolució EMC/610/2021, de 3 de març.

Descripción

El pla d'actuació podrà tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 60.000 euros.

La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Aquests ajuts s'acullen al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Plazo de solicitud

Convocatòria: pendent de publicació

Más información

  • Convocatòria: pendent de publicació 
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1732/2023, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers. (DOGC Núm. 8922 - 24.5.2023)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.