Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Objeto del programa

Concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l'editorial, la musica, l'audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:

 • Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte la millora de l'organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses culturals.
 • Consultoria cultura preferent, amb cinc submodalitats segons l'objecte:
  • Els plans d'anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les estratègies i els indicadors per crear i desenvolupar públics culturals.
  • La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.
  • Els estudis adreçats a reduir l'impacte ambiental de l'organització o de l'activitat, com ara els plans de sostenibilitat ambiental, els estudis per a la prevenció i millora de la gestió dels residus, els estudis d'eficiència energètica, els estudis de comunicació ambiental, etc.
  • L'elaboració d'un pla estratègic general de l'empresa o entitat. Queden exclosos d'aquesta submodalitat de consultoria els plans estratègics parcials que només incloguin estratègies sobre un àmbit determinat de l'empresa o entitat (la comunicació, la digitalització, etc.).
  • Els plans d'accessibilitat comunicativa, de continguts, d'activitats i de serveis, amb les eines i les mesures a seguir per assolir la seva implementació per a totes les diversitats de població. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les accions a fer, els experts que treballaran coordinadament amb la persona responsable d'accessibilitat del projecte del sol·licitant i els indicadors que permetin el seguiment del pla.
La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s'ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d'incloure una definició de l'estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.

Beneficiarios de la ayuda

 • Empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la musica, l'audiovisual i de la cultura digital.
 • Entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que promouen el desenvolupament de les empreses culturals o la creació artística i cultural sempre que l'activitat pertanyi majoritàriament a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, o bé que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Plazo de solicitud

Del 13 de febrer al 25 de març del 2024.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/285/2024, de 2 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (DOGC Núm. 9100 - 13.2.2024)  
 • Bases: RESOLUCIÓ CLT/256/2023, de 31 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. (DOGC Núm. 8848 - 6.2.2023
  • RESOLUCIÓ CLT/4157/2023, de 5 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. (DOGC Núm. 9058 - 12.12.2023)
  • RESOLUCIÓ CLT/237/2022, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. (DOGC Núm. 8603 - 10.2.2022
  • RESOLUCIÓ CLT/3309/2019, de 2 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. (DOGC Núm. 8017 - 5.12.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.