ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents

Objeto del programa

Subvencions per a empreses tecnològiques emergents. Les activitats objecte d'ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

Es podran subvencionar aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa, definit a la memòria tècnica del projecte presentada juntament amb la sol·licitud i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

 • Despeses de personal contractat o de nova contractació dedicats al projecte.
 • Contractació de serveis a tercers.
 • Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.
 • Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, d'altres despeses associades a la execució del projecte.

Beneficiarios de la ayuda

Petites empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya...

 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
 • Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).
 • Que el finançament total rebut fins a la data de sol·licitud en forma de subvencions públiques, préstecs no garantits per part de l'equip emprenedor i aportacions de capital que no provinguin de l'equip emprenedor, sigui inferior a 250.000,00 euros.
 • ...

Descripción

 • Ajut econòmic. La intensitat de l'ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000,00 euros per projecte.
 • Ajut en espècie. L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per un/a mentor/a que haurà de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte.
L'empresa escollirà a un mentor o mentora del directori d'acreditats com a mentors o mentores d'empreses emergents (start-up) vigent en la data de sol·licitud de l'ajut i que poden ser consultats a la pagina web d'ACCIÓ.

Plazo de solicitud

30 de d'abril de 2024.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/844/2024, de 15 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents (DOGC Núm. 9126 - 20.3.2024
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/746/2024, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents. (DOGC Núm. 9122 - 14.3.2024

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.