ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Objeto del programa

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi)...

Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest programa d'ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades (“Data analítics”), centres de desenvolupament de videojocs o estudis d'animació. Només seran elegibles els projectes de nous centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions i els projectes que impliquin el desenvolupament d'una nova activitat clarament diferenciada de l'activitat actual d'un centre existent. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25).
  • Els projectes s'hauran de dur a terme a municipis que no formin part de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
 • Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. També seran elegibles els projectes de centres logístics de matèries primes o components destinats a una activitat industrial productiva localitzada a Catalunya o els projectes de centres logístics de productes acabats produïts a Catalunya per l'empresa sol·licitant de l'ajut o per alguna empresa que formi part del mateix grup empresarial. Estan explícitament exclosos els centres logístics de supermercats o grans superfícies i els centres logístics dedicats al comerç electrònic. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de R+D+I, entesos com a centres o unitats o àrees diferenciades d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8).
 • Projectes de creació d'ocupació localitzats a l'àmbit territorial d'aplicació del fons creat per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l'impacte ambiental de la producció d'energia elèctrica nuclear (segons l'article 8.4 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, modificat per la Llei 10/2022, de 23 de desembre i per l'article 94 de la Llei 2/2021 del 29 de desembre). Aquest àmbit geogràfic es correspon amb els municipis de Catalunya que es troben en un cercle no superior a trenta quilòmetres de radi, concèntric amb les centrals nuclears, dins les zones de planificació I i II del Pla d'emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs (PENTA). Aquests municipis són els que s'estableixen a l'annex 3 d'aquestes bases. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 3).
Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes.
 • Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 3.000.000,00 euros).
  • En el cas de projectes de centres logístics només seran elegibles els projectes de centres logístics de matèries primes o components destinats a una activitat industrial productiva localitzada a Catalunya o els projectes de centres logístics de productes acabats produïts a Catalunya per l'empresa sol·licitant de l'ajut o alguna empresa que formi part del mateix grup empresarial. Estan explícitament exclosos els centres logístics de supermercats o grans superfícies i els centres logístics dedicats al comerç electrònic.
 • Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva, localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. Només seran elegibles els projectes industrials o de serveis a la indústria.  (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 100.000,00 euros).
 • Projectes d'inversió en actius fixes en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros).
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents. (despesa mínima de 10 milions d'euros i creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes).
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana duts a terme per petites i mitjanes empreses, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya, l'obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents o una ampliació i/o diversificació de l'activitat d'emplaçaments ja existents. (La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 10.000.000,00 d'euros;  es requereix la creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes). No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució.
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals. Seran elegibles els projectes d'implantació de nous platós audiovisuals.Els projectes elegibles s'han de dur a terme en algun dels municipis inclosos al mapa d'ajuts de finalitat regional (veure annex 2). (La despesa mínima acceptada en actius fixes ha de ser de 20.000.000,00 euros). 
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per petites i mitjanes empreses. Seran elegibles els projectes d'implantació de nous platós audiovisuals. (La despesa mínima acceptada en actius fixes ha de ser de 20.000.000 euros).
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana en l'àmbit de la sostenibilitat mediambiental. Seran elegibles projectes industrials que contribueixin substancialment a la transició cap a una economia circular, que millorin la sostenibilitat i circularitat dels seus processos, recursos, materials i productes per impulsar un nou model de producció i consum que redueixi i/o previngui la generació de residus. També seran elegibles projectes de descarbonització de processos productius que impliquin una reducció de les emissions de carboni i/o una gestió energètica eficient així com projectes vinculats a la fabricació de nous productes més sostenibles a nivell mediambiental en comparació amb els productes equivalents tradicionals amb unes funcions i/o propietats similars (La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 20.000.000,00 d'euros)

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d'establir-lo, que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 4, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d'elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.


Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud o que es constituirà abans de la concessió de l'ajut, i que exerceixi una activitat econòmica.

Plazo de solicitud

6 de maig de 2024.

Más información

 • Convocatòria: pendent de publicació 
 • Bases: Bases: RESOLUCIÓ EMT/935/2024, de 26 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte. (DOGC Núm. 9133 - 2.4.2024

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.