Gencat - Departament d'Empresa i Treball - Direcció General d'Indústria.

Garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial

Objeto del programa

Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del model de negoci, ampliació de capacitats productives o creació de nous establiments industrials

Beneficiarios de la ayuda

Empreses industrials i de serveis a la producció amb codi de classificació catalana d'activitat econòmica del 10 al 33 que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.

Es considera que una empresa és de nova implantació quan el projecte presentat és per instal·lar el seu primer centre productiu a Catalunya.

Descripción

El Departament d'Empresa i Treball (DEMT) assumirà la garantia de fins al 49% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l'Institut Català de Finances (ICF), d'acord amb el Conveni signat entre el DEMT i l'ICF l'1 de juny de 2023, per a inversió i circulant, amb un límit màxim equivalent al 49% de l'import formalitzat.

  • La garantia del Departament també tindrà un límit global màxim del 25% de la suma dels imports formalitzats amb garantia del Departament (en endavant, el sostre de la garantia).
Les condicions dels préstecs públics amb subvenció en forma de garantia del DEMT són les següents:
  • Finalitat: Finançament de circulant i inversions vinculades al projecte subvencionable en el marc de la política pública de reindustrialització del sector productiu a Catalunya.
  • Import dels préstecs: Per a operacions d'inversió, amb caràcter general, s'estableix un import mínim de préstec de 250.000,00 euros i un import màxim de préstec de 5.000.000,00 euros. L'import de la inversió subvencionable pot incloure despeses de circulant fins a un màxim del 20%.
    • Per a operacions exclusivament de circulant, amb caràcter general, s'estableix un import mínim del préstec de 100.000,00 euros i un màxim d'1.000.000,00 euros.
  • Termini: Amb caràcter general, el termini màxim del préstec, en el cas d'inversió, serà de fins a deu anys, amb la possibilitat d'un període de carència d'amortització de fins a dos anys, inclòs en aquest termini. 
  • Tipus d'interès: El tipus d'interès dels préstecs serà variable de l'EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.

Plazo de solicitud

31 de maig de 2027.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1893/2024, de 16 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per al període 2024 a 2027 de la línia d'ajuts per facilitar l'accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya (DOGC Núm. 9176 - 4.6.2024)   
  • Bases: ORDRE EMT/59/2024, de 25 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya. (DOGC Núm. 9132 - 28.3.2024

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.