AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Programa Investigo. Contractació de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de recerca i innovació.

Objeto del programa

Contractació de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de recerca i innovació.


Les activitats objecte de les ajudes emmarcades en aquesta resolució les han de desenvolupar les persones capacitades per dur a terme projectes de recerca en qualitat d'investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionals en I+D+i, així com, si escau, el personal de suport a la recerca, i han de facilitar la seva inserció laboral tant al sector públic com al privat per contribuir a incrementar la competitivitat de la recerca i la innovació. Com a personal de suport subvencionat es pot contractar fins a un 10 % del total de llocs de treball oferts, exclosos en tot cas els treballs de suport administratiu.

Les iniciatives d'innovació i investigació i les dels departaments d'I+D+i s'han de desenvolupar preferentment en ocupacions referides a sanitat, transició ecològica, economia verda (energies renovables, tractament d'aigües i residus i indústria agroalimentària), així com digitalització de serveis i «data science».

Les subvencions a atorgar per a la contractació s'han de destinar al finançament dels costos laborals i salarials, incloent-hi la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social, de les persones joves que siguin contractades per al desenvolupament i execució de les iniciatives de recerca i innovació del «Programa Investigo». La durada dels contractes a subvencionar ha de ser d'un mínim de 12 mesos i un màxim de 24 mesos. 

Les persones que siguin contractades han de ser joves de 16 anys o més i que no hagin complert 30 anys, i
que estiguin aturades i inscrites com a demandants de feina al servei públic d'ocupació de Catalunya en el
moment de començar la relació contractual


Beneficiarios de la ayuda

 • Organismes públics de recerca
 • Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D+i,
 • Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.
 • Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d'I+D+i.
 • Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.
 • Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.
 • Altres centres públics de' R+D+I, amb personalitat jurídica pròpia, que, als seus estatuts o al seu objecte social o a la normativa que els reguli, tinguin la R+D+I com a activitat principal.
 • Centres privats de' R+D+I, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia.
 • Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de recerca i innovació previstes en aquesta norma.
Totes les entitats beneficiàries han de tenir seu operativa a Catalunya

Plazo de solicitud

14 de febrer de 2024.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ REU/4220/2023, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, per a l'any 2024 (DOGC Núm. 9062 - 18.12.2023
 • Bases: RESOLUCIÓ REU/42/2022, de 17 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa Investigo”, de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (DOGC Núm. 8589 - 21.1.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.