ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a projectes de multilocalització

Objeto del programa

Es consideren subvencionables les despeses necessàries per portar a terme un projecte d'implantació a l'exterior ja sigui a través de la creació o bé l'adquisició d'una empresa a l'exterior en forma de: filial, sucursal, subsidiària, joint venture o bé oficina de representació, que pot ser de tipus productiu o no productiu (serveis, comercial, logística o combinada entre si).

Per considerar la implantació a l'exterior com de tipus productiu, l'activitat d'aquesta implantació ha d'estar inclosa en alguns dels codis de la CCAE-2009 (Classificació catalana d'activitats econòmiques)

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses constituïdes com a societats de responsabilitat limitada o societat anònima, que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:

  • Que hagin facturat en els darrers dos exercicis tancats i que la facturació corresponent al darrer exercici tancat sigui de com a mínim 500.000,00 euros en el cas que el projecte de multilocalització sigui no productiu i d'1.000.000,00 euros en el cas de productiu, d'acord amb les definicions establertes a la base 4.1 d'aquest annex.
  • Que disposi d'un rati de solvència igual o superior a 1,2. A efectes d'aquestes bases el rati de solvència es considera: Actiu Total / Passiu Exigible a curt termini+ Passiu Exigible a llarg termini, del darrer exercici tancat.

Descripción

La quantia de la subvenció serà d'un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada de la implantació a l'exterior, i del 100% per a la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació.

L'import màxim d'ajut serà de 60.000,00 euros.

Plazo de solicitud

16 de juliol de 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1944/2024, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de la línia de subvencions per a projectes de multilocalització (DOGC Núm. 9178 - 6.6.2024)
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1865/2024, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a projectes de multilocalització. (DOGC Núm. 9174 - 31.5.2024)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.