ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat

Objeto del programa

  • Projectes de reforç competitiu empresarial que, alineats amb els reptes estratègics del clúster, tenen com a finalitat incrementar la competitivitat i/o el rendiment de les empreses i dels clústers.
  • Projectes de reforç de la competitivitat relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d'estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, identificació d'oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors.

Beneficiarios de la ayuda

  • Els clústers amb acreditació vigent dins el marc de l'acreditació de Clústers per al període 2021-2023
  • Empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya.
En el cas de projectes col·laboratius entre clústers, agents de l'entorn i/o empreses, podran participar-hi un màxim de 10 participants entre empreses, clústers i agents d'entorn.
Els projectes els pot realitzar un sol clúster, o bé, quan el projecte ho requereixi, podran ser projectes col·laboratius, entesos com aquells en els que hi poden participar d'altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers, empreses i agents d'entorn.

Descripción

La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Aquests ajuts s'acullen al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Plazo de solicitud

Del 4 de setembre al 29 de setembre de 2023

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2712/2023, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (DOGC Núm. 8965 - 25.7.2023)
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2446/2023, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat. (DOGC Núm. 8952 - 6.7.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.