Gencat - Departament de Salut

Subvencions Pla estratègic de recerca i innovació en salut

Objeto del programa

Els objectius del PERIS s'orienten a desenvolupar un sistema integral de recerca i innovació en salut d'excel·lència per promoure i protegir la salut i el benestar de les persones, incloent-hi tant la prevenció i abordatge de la malaltia com la promoció de la salut, amb solucions que aportin alt valor afegit al sistema amb visibilitat i impacte internacional i contribueixin a la millora i la sostenibilitat del sistema de salut.

Les actuacions reguladess'emmarquen en els programes inclosos en els següents eixos estratègics

 • Eix 1. Generar recerca d'excel·lència integrada
 • Eix 2. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica
 • Eix 3. Atreure i fidelitzar el talent
 • Eix 4. Accés a infraestructures cientificotècniques
 • Eix 5. Reforçar la política de gestió i accés a dades clíniques, òmiques, bioimatges i mostres biològiques
 • Eix 6. Promoure un ecosistema d'innovació en l'àmbit de la salut

Beneficiarios de la ayuda

 • Les entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb seu a Catalunya, que hagin obtingut el reconeixement com a centre CERCA
 • Els instituts de recerca sanitària acreditats
 • Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que efectuïn i/o gestionin activitats d'R+D, generin coneixements científics o tecnològics, en facilitin l'aplicació i la transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les entitats empresarials i que desenvolupin les activitats a Catalunya.
 • Les fundacions que gestionin l'activitat de recerca i innovació de dispositius assistencials, públics i privats, que formin part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 • Les universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D
 • L'agència estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), mitjançant els seus centres que desenvolupin activitat de recerca a Catalunya.
 • Els centres tecnològics o de suport a la innovació tecnològica d'àmbit català i les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que efectuïn i/o gestionin activitats d'R+D, generin coneixement científic o tecnològic, facilitin la seva aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les entitats empresarials.
 • Les empreses, en qualsevol de les seves formes jurídiques, que exerceixin una activitat econòmica i que estiguin vàlidament constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud d'ajut. S'integren en aquest concepte les societats mercantils públiques, els ens públics empresarials i l'empresariat.

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació

Más información

 • Convocatòria: pendent de publicació
 • Bases: ORDRE SLT/283/2022, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d'actuacions incloses en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027.  (DOGC Núm. 8820 - 27.12.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.